VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia:

Jitka Machalická, IČO: 629 52 463

registrována u MěÚ Kutná Hora

provozovna: Šultysova 153, Kutná Hora

www.machalicka.eu

e-mail: jitka@machalicka.eu

 

 1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb (dále jen masér nebo provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem salonu (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2 Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění
a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu (pokud je aktuálně v nabídce) nebo telefonickým (nebo sms) /
e-mailovým objednáním (příp. objednáním přes sociální sítě Facebook / Instagram) konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 1. Objednávka služeb

2.1 Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, nebo dalšími komunikačními prostředky, viz bod 1.3
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a kapacitu salonu.

2.2 Přeobjednání / Zrušení termínu

 Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka, viz odst. 2.5

2.3 Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže.

2.4 Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5 Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

2.6 Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
f) zákazník nepotvrdil svým podpisem vypsané kontraindikace

2.7 Masážní procedura

Klient má k objednanému času masáže k dispozici dalších 15 min., které zahrnují dobu na převléknutí.
Objednaná masáž (druh masáže/masírované partie) může být zaměněna za jinou masáž (druh masáže/masírovaná partie), pokud se shoduje s původním časem masáže. Masér však tuto možnost výměny negarantuje.

2.8 Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.9 Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Masážní salon (dále jen salon) není zařízen na přítomnost dětí, dětských kočárků, cyklistických kol, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Do salonu vede schodiště a není zde bezbariérový přístup. Do salonu není povolen přístup zvířatům.

2.10 Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15 minut po skončení masáže.

2.11 Osobní věci a cennosti

Provozovatel neručí za jakékoliv případné ztráty věcí klienta a to před masáží, během masáže či po masáži.

2.12 Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o kontraindikacích masáže, které jsou vypsány na předloženém formuláři. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas, což potvrdí na zmíněném formuláři svým podpisem. Tímto podpisem se zákazník zároveň zavazuje, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu, je povinen tuto skutečnost před další masáží nahlásit. Není-li si zákazník jistý svým zdravotním stavem, poradí se se svým ošetřujícím lékařem. V případě potřeby bude vyžádáno jeho doporučení.

2.13 Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.
Změna cen vyhrazena a rozhoduje datum objednání.

2.14 Masáž osob do 18 let

Děti a mladiství do 18 let budou masírovány pouze v doprovodu jednoho ze zákonných zástupců.

 1. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.
V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 1. Dárkový poukaz

4.1 Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz (pokud je aktuálně v nabídce) lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh a rozsah požadovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.
Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2 Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.

4.3 Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4 Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je šest měsíců od data prodeje, který je uveden na líci
či rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

4.5 Způsob předání dárkového poukazu

4.5.1 Osobní vyzvednutí

Předání dárkového poukazu proběhne v masážním salonu na základě hotovostní platby, příp. na základě přijaté platby na bankovním účtu a vždy s objednáním předem (e-mailem či sms zprávou).

4.5.2 Zaslání poštou

 Dárkový poukaz bude vystaven a odeslán (poštovné zdarma) na základě písemné objednávky
(e-mailem či sms zprávou) a přijaté platby na bankovním účtu. Objednávka je doručena zpravidla do jednoho týdne.

5. Dárkový poukaz ON-LINE

5.1 Použití poukazu

Dárkový poukaz (pokud je aktuálně v nabídce) lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh a rozsah požadovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.
Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

5.2 Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.

5.3 Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5.4 Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je šest měsíců od data prodeje, který je uveden na líci
či rubu dárkového poukazu.

5.5 Způsob předání on-line dárkového poukazu

5.5.1 Osobní vyzvednutí

Předání dárkového poukazu proběhne v masážním salonu na základě hotovostní platby, příp. na základě přijaté platby na bankovním účtu a vždy s objednáním předem (e-mailem či sms zprávou).

5.5.2 Zaslání elektronickou poštou

 Dárkový poukaz bude na základě písemné objednávky (e-mailem či sms zprávou) a přijaté platby na bankovním účtu vystaven a odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v písemné objednávce. Objednávka je doručena zpravidla do jednoho dne od přijetí platby na účet provozovatele.

 1. Závěrečná ustanovení6.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
  Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15.3.2019

 

 

 Ochrana osobních údajů („GDPR”)

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Jana Váňová (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.

 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

 

Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.